Politikk og samfunn

Den norske kirke lærte mer om egne medlemmers deltakelse, erfaringer og holdninger

Opinion gjennomførte en kvantitativ kartleggingsundersøkelse og Den norske kirke fikk en pekepinn på arbeidet for å være kirken medlemmene ønsker
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere om dette eller lignende kundecase kan være til inspirasjon for løsninger på dine egne innsiktsbehov. Vår kontakperson er
Maria Emilie Ziem Rosness
Utfordringen

Medlemmenes stemme er viktig og Den norske kirke ønsker derfor å nå ut til et representativt utvalg av medlemsmassen på 3,5 millioner

 

Den norske kirke er det største trossamfunnet i Norge, spredt utover elleve bispedømmer i landet. Om lag 64 % av den norske befolkningen er medlem, og tilsvarer rundt 3,5 millioner nordmenn. Med en såpass stor medlemsmasse forventes det at holdninger og meninger spriker, og representativitet er helt sentralt for god innsikt for kirken.

I likhet med alle andre organisasjoner og virksomheter, er det viktig for Den norske kirke å ha god kjennskap til sine medlemmer for å kunne gi det tilbudet, og ta den rollen, medlemmene både ønsker og trenger. Det var behov for å kartlegge medlemmenes erfaringer, holdninger og deltakelse.

løsningen

Gjennom en stor kvantitativ undersøkelse kartla vi medlemmenes holdninger, erfaringer og deltakelse i alle elleve bispedømmene i Norge

 

Opinion gjennomførte en kvantitativ kartleggingsundersøkelse blant Den norske kirkes medlemmer i alderen 15 år og eldre. Utvalgsstørrelsen måtte tilsvare nærmere 4000 respondenter for å sørge for gode representative utvalg i hvert enkelt bispedømme.

Opinion har tidligere gjennomført medlemsundersøkelsen for Den norske kirke. For å sikre mulighet for direkte sammenligning av resultater på tvers av år, var det viktig å videreføre tidligere utvalgssammensetning, metode og spørsmålsformuleringer.

resultatet

Oppdatert, objektiv og representativ innsikt gir Den norske kirke en pekepinn på arbeidet fremover for å være kirken medlemmene ønsker og trenger

 

Den omfattende kartleggingen ga oss tre viktige funn:

Den norske kirke har bred støtte i medlemsmassen

Mer enn 8 av 10 medlemmer er glad kirken er der når folk trenger den, og peker på kirkens bidrag til samfunnet gjennom en rekke aktiviteter. Blant annet er kirken en ivaretaker av og stemme for sårbare grupper i samfunnet, støtter mennesker i sorg, tilbyr fellesskap i nasjonale og lokale kriser, og bidrar med å feire de største seremoniene i menneskers liv.

Kirken er til stede for de store livshendelsene i våre liv, men færre vet om aktiviteter kirken tilbyr i hverdagen

Om det så er barnedåp, konfirmasjon, vielse eller begravelse, er kirken ofte tilstede for de store livshendelsene i folks liv. Nesten 9 av 10 medlemmer har vært innom kirken minst én gang i løpet av det siste året, ofte i forbindelse med slike seremonier. Det er også overhengende store flertall som ville døpt eget barn, hatt kirkelig konfirmasjon, kirkelig vielse eller kirkelig begravelse dersom det var aktuelt for dem i dag.

Kirken har også konsert- og kulturopplevelser, markerer høytid og tro, og er et sted for å sørge over de som har gått bort - alle aktiviteter som flere har benyttet seg av det siste året. Det er på en annen side færre som deltar på aktiviteter kirken arrangerer utover dette, aktiviteter som kanskje ikke er godt nok kjent og skal passe inn i en hverdag. 

Tro er personlig, og preges ofte av både tvil og usikkerhet

Overordnet tror en tredjedel av medlemmene på Gud, men i spørsmål om personlig tro, er nyansene helt sentrale for å fange opp en så riktig forståelse som mulig. Tro, både formen, ritualene, betydningen i hverdagen, omfanget, sikkerheten og begrepene, varierer fra person til person, og dette reflekteres i resultatene. Et mindretall av medlemmene er skråsikre i sin tro, eller fravær av tro, på Gud. Blant annet oppgir 2 av 10 medlemmer at de av og til tror på Gud, 3 av 10 tror på en kraft som kanskje kan være Gud, og 2 av 10 tror ikke, men er åpne for at de tar feil.

Dersom du ønsker å lese hele rapporten, er den tilgjengelig på Den norske kirkens nettsider.

Vil du vite mer om dette caset eller diskutere dine egne utfordringer? Ta kontakt med:
Maria Emilie Ziem Rosness
Rådgiver
maria@opinion.no