produkter

Velprøvde løsninger for konkrete innsiktsbehov

Vi har en portefølje av hyllevareløsninger som er testet og kvalitetssikret gjennom flere prosjekter for ulike kunder. Med hver av disse er du garantert en tids- og kostnadseffektiv løsning basert på velprøvd metodikk.
kontakt oss

Reisevaneundersøkelser (RVU)

Vi har i flere år gjennomført Norges største reisevaneundersøkelser og vi er i tet internasjonalt for å videreutvikle nye digitale metoder for å studere befolkningens reisevaner.
hva løser det for deg?
Utvikling av transportsystemer, uansett hva det måtte være, krever som hovedregel massive investeringer og skal løse behov i uoverskuelig fremtid. Data om reisevaner er nødvendig for å sikre at tiltak er i tråd med samfunnets behov og at tiltak samtidig bidrar til det grønne skiftet.
for hvem?
For deg som ønsker å utvikle mobilitets- og transporttjenester både lokalt og nasjonalt. Herunder utvikle både fysiske tilbud og digitale tjenester.
Hvordan?
Vi gjennomfører både automatisert datainnsamling om bevegelsesmønster via mobilapp og vi gjør tradisjonelle surveys om reiser «i går» til representative utvalg fra den aktuelle populasjonen. Kvalitetssikrede resultater kan presenteres i «sanntid» via dashbord levert av Opinion eller til oppdragsgivers egen BI-plattform
Hvor lenge?
En typisk tilnærming er kontinuerlige målinger over lengre perioder, for å inkludere sesongvariasjoner i datamaterialet.
Kontaktperson: 
Ole Brauteset
ob@opinion.no

Digital Storytelling

hva løser det for deg?
Svært godt egnet til å komme virkelig tett på målgruppen gjennom dypt personlige og emosjonelle fortellinger som kommer under huden på den enkelte og på temaet.
for hvem?
For alle som vil komme virkelig tett på målgruppen, og ønsker å vise sterke, visuelle historier som underbygger og kompletterer øvrig innsikt.
Hvordan?
Vi verver deltagere og gjennomfører en todagers workshop der hver deltager med hjelp av vår trente storytelling-coach skriver og produserer en sterkt personlig 2-4 minutters film om temaet.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 2 uker fra start til slutt (1 uke til verving, 1 helg til gjennomføring, 3-4 dager etterarbeide).
Kontaktperson: 
Sara Andersson
sara@opinion.no

Strategisk trendveikart

Hva bør du satse på? Veikartet er en tilpasset rapport som peker ut de viktigste trendene, mulighetsrommene og scenariene for ditt marked og målgruppe de neste årene.
hva løser det for deg?
Gir deg solid grunnlag for treffsikker innovasjon og gode strategiske veivalg, samtidig som dere får et felles begreps-apparat for å snakke om trender og mulighetsrom.
for hvem?
For deg som har ansvar for virksomhetens strategi-, analyse- og innovasjonsarbeid.
Hvordan?
Vi utarbeider et strategisk trendveikart i form av en rapport med konkrete eksempler, solid dokumentasjon og tydelige retninger. Gjennomgås i workshop med deg.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 4 til 12 uker fra start til slutt.
Kontaktperson: 
Ole Petter Nyhaug
olepetter@opinion.no

Attraktivitetsanalyse for byer

En metode for å måle en by eller regions attraktivitet og omdømme langs seks forskningsbaserte hoveddimensjoner.
hva løser det for deg?
For byer, kommuner og regioner som vil vite i hvor stor grad de har et attraktivt tilbud for innbyggere, næringsdrivende og besøkende.
for hvem?
For deg som har ansvar for markedsføring, stedsutvikling, næringsvirksomhet, turisme eller strategi for byen eller regionen.
Hvordan?
Vi gjennomfører en representativ spørreundersøkelse med en velprøvd metode som måler attraktivitet langs 6 hoveddimensjoner og 17 underdimensjoner, målt mot sammenlignbare byer.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 3-4 uker fra start til leveranse.
Kontaktperson: 
Ola Gaute Aas Askheim
olag@opinion.no

AREA workshop

hva løser det for deg?
Gir deg rask, effektiv og konkret innsikt om målgruppen og deres forhold til det aktuelle temaet, samt forslag til relevante produkter, løsninger eller kommunikasjon.
for hvem?
For deg som vil kartlegge målgruppens forhold til et tema, produkt, merkevare eller behov, og samtidig få innspill på nye løsninger.
Hvordan?
Vi verver deltagere og gjennomfører én eller flere hel- eller halvdags workshops med målgruppen(e), basert på vårt velprøvde og effektive format.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 3 uker fra start til slutt.
Kontaktperson: 
Lykke Vibeke Bjørnøy
lykke@opinion.no

UTROLIG Reklametest

En enkel, men effektiv pre- eller posttest av reklame uansett format og kanal. Vi henter kvantitativ feedback fra målgruppen på syv sentrale suksesskriterier som påvirker reklamens gjennomslag.
hva løser det for deg?
Du får konkret feedback og forbedringsforslag på budskap, utforming og kanalvalg, målt  mot målgruppens forventninger.
for hvem?
For deg som har utviklet eller som skal lansere en reklamekampanje, uansett mediekanal og format.
Hvordan?
En enkel kvantitativ survey som tester reklamen mot syv  egenskaper for suksess.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 3-4 uker fra oppstart til leveranse.
Kontaktperson: 
Henrik Ferdinand Hanssen
henrik.hanssen@opinion.no

Smakstest

En velprøvd rask, robust og resultatorientert metode for å smaksteste nye produkter i mat, drikke og dagligvare før lansering eller i forbindelse med produktforbedringer.
hva løser det for deg?
Du får konkrete tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra målgruppen på smak, konsistens, varianter, emballasje og kundeløfte for nye eller eksisterende produkter.
for hvem?
For deg som utvikler, forbedrer eller lanserer produkter innen mat og drikke i dagligvare og servicehandel.
Hvordan?
Kvantitativ test hvor vi verver et utvalg respondenter og gjennomfører test i våre lokaler, dine lokaler eller sender produktet hjem til forbruker.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 1-3 uker fra start til slutt.
Kontaktperson: 
Marthe Taftø Petersen
mtp@opinion.no