produkter

Velprøvde løsninger for konkrete innsiktsbehov

Vi har en portefølje av hyllevareløsninger som er testet og kvalitetssikret gjennom flere prosjekter for ulike kunder. Med hver av disse er du garantert en tids- og kostnadseffektiv løsning basert på velprøvd metodikk.
kontakt oss

Klarspråkundersøkelse

En klarspråkundersøkelse er nøkkelen til å sikre at budskapene dine blir forstått av alle. Målet er at mottakerne skal finne informasjonen de trenger, forstå informasjonen og kunne bruke den.
hva løser det for deg?
En klarspråkundersøkelse hjelper deg med å rydde opp i uklare formuleringer, forenkle språket og forbedre kommunikasjonen med målgruppen din.
for hvem?
For alle som ønsker å kommunisere bedre med målgruppen sin. Undersøkelsen er stadig aktuell for statlig eller kommunal forvaltning, bedrifter, interessepolitiske eller ideelle organisasjoner og andre som vil sikre at budskapene når fram på en klar og forståelig måte.
Hvordan?
Vi tilpasser undersøkelsen etter behov og mål. Vi gjennomfører både kvantitative og kvalitative brukertester, analyserer data og leverer rapporter og presentasjoner. Det gir et godt utgangspunkt for å jobbe videre med et klart og korrekt språk som er tilpasset mottakerne.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 3-5 uker fra start til leveranse.
Kontaktperson: 
Henrik Høidahl
hh@opinion.no

Automatiserte brukertester

Automatiserte brukertester gir muligheten til å effektivt teste nettsider og apper uten å ha moderator til stede. Metoden egner seg godt til test av brukervennlighet, design og struktur. I tillegg får vi tilbakemelding fra brukerne på forståelse av innhold og konsept.
hva løser det for deg?
Du får en god forståelse av brukervennligheten på dine nettsider og apper slik at de kan justeres og optimaliseres. Metoden har både kvalitative og kvantitative elementer som gir deg dybdeinnsikt ved behov.
for hvem?
For deg som er UX-designer, utvikler eller har ansvar for en nettside eller app.
Hvordan?
Testen designes etter ditt behov. Vi kan teste en kundereise fra A til B, en produktside, eller endringer i menyen. Det er mulig å gjøre opptak av brukerne, se etter gjentagende feil i varmekart og klikksekvenser, gjøre tretester og card-sorting.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar fra 2 til 4 uker.
Kontaktperson: 
Elise Oseid
elise@opinion.no

Designtest med Pop Out

Komplett test av ditt design som kombinerer kvalitativ innsikt fra respondenter og en nevrovitenskapelig metode som bruker eye tracking data. Pop out måler evnen et design har til å skille seg ut og bli sett raskt.
hva løser det for deg?
Metoden gir anbefalinger om hvordan man kan revidere et design for å gjøre det mer synlig. Finn ut hvordan du kan øke oppmerksomheten mot nøkkelområder, eller i hvilken grad kunder sannsynligvis vil legge merke til designet.
for hvem?
For deg som ønsker et design som raskt får oppmerksomhet og som målgruppen liker.
Hvordan?
Vi tester designet ditt i mot konkurrenter, ulike versjoner av ditt design og hvor mye fokus elementer i designet ditt får. Vi kombinerer testen med en diskusjon for å sikre at designet likes av målgruppen.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar mellom 1 til 2 uker.
Kontaktperson: 
Elise Oseid
elise@opinion.no

Innbyggerundersøkelse

Vil du forstå hva innbyggerne mener og tenker om ulike spørsmål, hvilke behov, preferanser og tilfredshet de har med dagens tjenester? Opinion har lang erfaring med å gjennomføre alt fra store landsrepresentative innbyggerundersøkelser til undersøkelser i mindre geografiske områder.
hva løser det for deg?
Innbyggerundersøkelse er et godt verktøy for å styrke forholdet til innbyggere, samt øke forståelsen av demografiske trender og behov blant ulike målgrupper. Den gir verdifull innsikt for å forbedre tjenestene dere leverer. Gjennom regelmessige undersøkelser kan offentlige instanser evaluere effekten av tidligere tiltak for å måle suksess og identifisere områder for videre forbedring.
for hvem?
Undersøkelsene er skreddersydd for alle som ønsker å forstå sine innbyggere bedre. Det kan være statlig eller kommunal forvaltning, interessepolitiske eller ideelle organisasjoner og andre som vil styrke sitt forhold til innbyggerne.
Hvordan?
Innbyggerundersøkelsene er designet for å gi innsikt i en rekke forhold, som å måle tilfredshet med offentlige tjenester, tillit til ledere, politikere og forvaltningen. Ved å samle inn og analysere data, gir vi dere innsikten dere trenger for å ta informerte beslutninger som kan ivareta og imøtekomme innbyggerne deres på en positiv måte.
Hvor lenge?
Tiden det tar å gjennomføre og levere en innbyggerundersøkelse avhenger av omfanget og kompleksiteten til undersøkelsen. Et typisk prosjekt tar 3-6 uker fra start til leveranse.
Kontaktperson: 
Henrik Høidahl
hh@opinion.no

Kundepanel

Et kundepanel fungerer som en lett tilgjengelig digital sparringspartner. Det er et fleksibelt verktøy for å teste ideer og samle innsikt som styrker din merkevare.
hva løser det for deg?
Gir deg raske tilbakemeldinger på ideer og konsepter for å sjekke av om det harmonerer med dine kunder.
for hvem?
Alle som ønsker og trenger å komme tettere på egne kunder for rask å kunne ta bedre beslutninger.
Hvordan?
Gjennom varierte og digitale aktivitetstyper tilpasset innsiktsbehov og tidsrammer; Chats, diskusjoner, agentoppdrag og surveys.
Hvor lenge?
Et kundepanel settes opp som en løpende avtale der det jevnlig gjennomføres prosjekter etter behov. Som oftest varer en slik avtale ett år eller mer.
Kontaktperson: 
Marianne Wille Syvertsen
marianne@opinion.no

Evalueringer

En evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet eller ordning, et program eller prosjekt.
hva løser det for deg?
Evalueringen gjennomføres for å få både oversikt og dybdekunnskap. Den kan identifisere suksesser og utfordringer, vurdere måloppnåelse, bidra til kvalitetskontroll og beslutningsstøtte og skape en kultur for ansvarlighet og gjennomsiktighet.
for hvem?
For alle som ønsker en grundig og uavhengig vurdering av et saksområde. Det kan være ledere og beslutningstakere på ulike nivåer, både i offentlig sektor og i private virksomheter, prosjekt- og programansvarlige, og de som setter rammene for evalueringen.
Hvordan?
Gjennomføringen er avhengig av omfang og målene med evalueringen. Vi gjennomfører litteraturgjennomgang og dokumentanalyse, kvalitative og kvantitative intervjuer, casestudier og direkte observasjoner. Det vanligste er en kombinasjon av metoder for å få et helhetlig bilde.
Hvor lenge?
Alt fra noen uker til flere måneder, avhengig av flere forhold: omfanget og kompleksiteten på evalueringen, tilgang til informasjon og samarbeid med relevante aktører, samt tilgjengelige ressurser, som budsjett og prosjektgruppe
Kontaktperson: 
Henrik Høidahl
hh@opinion.no

Reisevaneundersøkelser (RVU)

Opinion har i flere år gjennomført Norges største reisevaneundersøkelser, og vi er i tet internasjonalt for å videreutvikle nye digitale metoder når det gjelder å studere befolkningens reisevaner.
hva løser det for deg?
Data om reisevaner er nødvendig for å sikre og optimalisere at utvikling av transportsystemer er i tråd med samfunnets behov, og samtidig er med og bidrar til det grønne skiftet.
for hvem?
For deg som ønsker å utvikle mobilitets- og transporttjenester både lokalt og nasjonalt. Herunder utvikle både fysiske tilbud og digitale tjenester.
Hvordan?
Vi gjennomfører både automatisert datainnsamling om bevegelsesmønster via mobilapp og tradisjonelle surveys om reiser «i går» til representative utvalg fra den aktuelle populasjonen. Kvalitetssikrede resultater kan presenteres i «sanntid» via dashbord levert av Opinion eller til oppdragsgivers egen BI-plattform.
Hvor lenge?
En typisk tilnærming er kontinuerlige målinger over lengre perioder, for å inkludere sesongvariasjoner i datamaterialet.
Kontaktperson: 
Ole Brauteset
ob@opinion.no

Digital Storytelling

I digital storytelling får deltakerne muligheten til å formidle en unik historie med bruk av bilder, egne ord og egen stemme ved at det lages en personlig film.
hva løser det for deg?
Du får formidlet målgruppens historie direkte fra hjerte der levende film benyttes. Deltakerne formidler video som reflekterer egne historier og erfaringer, som du kan benyttes innad i din virksomhet for bedre forstå din målgruppe.
for hvem?
For deg som jobber med ukjente, sårbare og sammensatte temaer, og vil la målgruppen selv komme til orde ved å vise sterke, visuelle historier.
Hvordan?
Vi verver deltakere og gjennomfører en todagers workshop i samarbeid med en profesjonell storytelling-ekspert. Hver deltaker får hjelp til å skrive manus og produserer en kort film (1,5-3 minutter) om temaet.
Hvor lenge?
Digital Storytelling brukes som oftest i tillegg til annet innsiktsarbeid. Isolert sett går det 1-2 uker til verving av deltakere, en helg til gjennomføring og 3-4 dager til etterarbeid.
Kontaktperson: 
Sara Andersson
sara@opinion.no

Strategisk trendveikart

Hva bør du satse på? Veikartet er en tilpasset rapport som peker ut de viktigste trendene, mulighetsrommene og scenariene for ditt marked og målgruppe de neste årene.
hva løser det for deg?
Gir deg solid grunnlag for treffsikker innovasjon og gode strategiske veivalg, samtidig som dere får et felles begreps-apparat for å snakke om trender og mulighetsrom.
for hvem?
For deg som har ansvar for virksomhetens strategi-, analyse- og innovasjonsarbeid.
Hvordan?
Vi utarbeider et strategisk trendveikart i form av en rapport med konkrete eksempler, solid dokumentasjon og tydelige retninger. Gjennomgås i workshop med deg.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 4 til 12 uker fra start til slutt.
Kontaktperson: 
Ole Petter Nyhaug
olepetter@opinion.no

Attraktivitetsanalyse for byer

En metode for å måle en by eller regions attraktivitet og omdømme langs seks forskningsbaserte hoveddimensjoner.
hva løser det for deg?
Du får svar på i hvor stor grad byer, kommuner og regioner har et attraktivt tilbud for innbyggere, næringsdrivende og besøkende.
for hvem?
For deg som har ansvar for markedsføring, stedsutvikling, næringsvirksomhet, turisme eller strategi for byen eller regionen.
Hvordan?
Vi gjennomfører en representativ spørreundersøkelse med en velprøvd metode som måler attraktivitet langs 6 hoveddimensjoner og 17 underdimensjoner, målt mot sammenlignbare byer.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 3-4 uker fra start til leveranse.
Kontaktperson: 
Ola Gaute Aas Askheim
olag@opinion.no

Prosessorientert workshop

Ønsker du å forstå målgruppens perspektiv, kundereise eller få innspill i en innovasjonsprosess? Prosessorientert workshop er en effektiv tilnærming å samle innsikt om et tema, produkt eller tjeneste.
hva løser det for deg?
Gir deg rask, effektiv og konkret innsikt om målgruppen og deres forhold til det aktuelle temaet. I tillegg så gir en prosessorientert workshop deg forslag til konkrete løsninger eller kommunikasjon.
for hvem?
For deg som vil kartlegge målgruppens forhold til et tema, produkt, tjeneste og merkevare. Eller deg som som ønsker å drøfte problemløsing internt ved at en moderator stiller de riktige spørsmålene til ditt team.
Hvordan?
Vi verver deltakere og gjennomfører én eller flere hel- eller halvdags workshops med målgruppen(e) eller med ditt team.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 3 uker fra start til slutt.
Kontaktperson: 
Lykke Vibeke Bjørnøy
lykke@opinion.no

UTROLIG Reklametest

En enkel, men effektiv pre- eller posttest av reklame uansett format og kanal. Vi henter kvantitativ feedback fra målgruppen på syv sentrale suksesskriterier som påvirker reklamens gjennomslag.
hva løser det for deg?
Du får konkret feedback og forbedringsforslag på budskap, utforming og kanalvalg, målt  mot målgruppens forventninger.
for hvem?
For deg som har utviklet eller som skal lansere en reklamekampanje, uansett mediekanal og format.
Hvordan?
En enkel kvantitativ survey som tester reklamen mot syv  egenskaper for suksess.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 3-4 uker fra oppstart til leveranse.
Kontaktperson: 
Henrik Ferdinand Hanssen
henrik.hanssen@opinion.no

Smakstest

Smakstester er en robust og resultatorientert metode for å teste smak på nye produkter og resepter før lansering, eller i forbindelse med produktforbedringer og endringer i produksjon.
hva løser det for deg?
Du får konkrete tilbakemeldinger og forbedringsforslag på produktene dine. Ut fra hvilken smakstest som gjennomføres så svares det ut hvilken justering som må gjøres, hvilket produkt som likes best og hvilke smakspreferanser forbruker har i din kategori.
for hvem?
For deg som utvikler, forbedrer eller lanserer produkter innenfor mat og drikke.
Hvordan?
Kvantitativ undersøkelse der vi, basert på definerte målgruppekriterier, rekrutterer forbrukere til deltakelse i våre testlokaler eller sender produktene hjem til forbruker.
Hvor lenge?
Et typisk prosjekt tar 3 uker fra start til slutt.
Kontaktperson: 
Marthe Taftø Petersen
mtp@opinion.no