SELSKAPETS AKTSOMHETSVURDERINGER

Åpenhetsloven krever at alle virksomheter gjør rede for sine etiske vurderinger knyttet til samfunnsansvar og etikk, og forplikter seg til å følge internasjonalt anerkjente prinsipper for menneskerettigheter og etisk forretningsdrift. Her er vår redegjørelse.
kontakt oss

Virksomhetens forpliktelse

Opinion AS er et privat eid markedsanalysebyrå, med forretningsadresse Oslo. Selskapet tilbyr rådgivning innenfor markedsanalyse, og har 50 ansatte. Selskapet omsatte i 2022 for 131 millioner norske kroner. Opinion AS eies 100% av Opinion Holding AS, hvor en rekke av de ansatte har eierposter.

Opinion AS forplikter seg til å respektere alle internasjonalt anerkjente prinsipper for menneskerettigheter og etikk, slik de fremgår av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Prinsippene gir anbefalinger både til stater og næringslivsaktører om hvordan de skal beskytte og respektere menneskerettigheter og gi enklere tilgang til erstatning, dersom urett har funnet sted. Vi vektlegger særlig følgende:

  • Alle som arbeider for Opinion, direkte eller indirekte gjennom leverandører, skal ikke diskrimineres som følge av religion, etnisk tilhørighet, språk, funksjonsevne, kjønn eller seksuell orientering, ekteskapsstatus, alder, fagforeningstilhørighet eller politiske preferanse.
  • Vi skal tilby trygge og gode arbeidsforhold, herunder anstendige lønnsvilkår
  • Jobbe mot alle former for menneskehandel, tvangsarbeid eller barnearbeid i vår verdikjede
  • Respektere foreningsfrihet og rett til å delta i kollektive forhandlinger

Disse prinsippene anerkjennes av Opinion, Opinions styre og ansatte. Vi forutsetter også at våre leverandører og deres underleverandør anerkjenner og arbeider i tråd med disse prinsippene, og følger opp dette i sine respektive virksomheter.

Aktsomhetsvurderinger i Opinion AS

Trinn 1: Forankre ansvarlighet

Opinion startet i 2022 arbeide med å implementere lovpålagte krav som følge av innføringen av Åpenhetsloven i Norge. Vi har forankret respekt for menneske- og arbeidstaker-rettigheter i overordnede policies og i styrende dokumenter i selskapet. Styret er kjent med arbeidet, og i forbindelse med innrapportering av årsregnskap og styrets årsberetning har styret også underskrevet på vår «Redegjørelse for Samfunnsansvar», hvor alle disse forholdene er berørt. I forbindelse med denne redegjørelsen ble alle etiske retningslinjer oppdatert og godkjent av styret i mai 2023.

Trinn 2: Kartlegge og vurdere negativ påvirkning

Det er blitt gjennomført en kartlegging av virksomheten vår med tilhørende leverandørkjede for å danne et overordnet risikobilde for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Denne kartleggingen har dannet utgangspunkt for å vurdere hvilke deler av virksomheten med tilhørende leverandørkjede som har størst risiko for brudd på slike rettigheter. Vi har fokusert på våre største leverandører, samt leverandører som opererer fra markeder utenfor Europa, hvor vi antar risikoen er størst. Det er foretatt en gjennomgang av relevante styringsdokumenter, en gjennomgang av leverandørers dokumentasjon på området, og i enkelte tilfeller er dette fulgt opp av intervjuer. Vurderingen er foretatt av hvor stor skade brudd på retningslinjer vil medføre, og hvor stor sannsynlighet det er for slike brudd.

Trinn 3: Stanse, forebygge eller redusere

Opinion AS opererer kun i Norge, og er innenfor tjenesteytende næring. Vi vurderer det derfor som det er begrenset risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter som følge av vår virksomhet. Vi har heller ikke avdekket forhold i vår gjennomgang med leverandører, dog med forbehold om at enkelte leverandører ikke har besvart vår henvendelse. Vi følger imidlertid opp våre leverandører på de områdene som er identifisert som risiko-områder, og vi vil, som nevnt i neste punkt, vurdere bransjesamarbeid som en mulighet for å ytterligere press på leverandører som ikke responderer.

Trinn 4: Overvåke gjennomføringen og resultatene

Vi vil i tiden fremover vurdere effekten av iverksatte og planlagt iverksatte tiltak. Vi ser det er krevende for en liten virksomhet som vår å få gode og utfyllende svar på alle spørsmål fra globale selskaper (særlig innenfor teknologi-bransjen), og vil arbeide for at vår bransje (analysebransjen) lokalt og internasjonalt går sammen om å stille de relevante spørsmålene, slik at vi får svar på forespørsler. Vi vil samtidig styrke arbeidet vårt med systematisk leverandøroppfølging der vi kan. Ved mistanke om forhold som bryter med selskapets prinsipper vil ansatte eller andre kunne kontakte styreleder Helge Onsum direkte for varsling: helge.onsum@mondocommunications.no / tlf: 90594044.

Trinn 5: Kommunikasjon

Denne redegjørelsen er en det av vår forpliktelse til å kommunisere ut tiltak, funn, kartlegginger etc. Vi har imidlertid også etablert en rutine for å kunne svare på spørsmål fra interesserte – og alle henvendelser rutes inn til vår CIO via mailadressen aapenhetsloven@opinion.no. Våre ansatte har tilgang på informasjonen via egen personalhåndbok, og vi gjennomgår dette på opplæring for nyansatte, samt på personalmøter/samlinger for ansatte.

Vedlegg:

Last ned styrets redegjørelse for samfunnsansvar her.