Jobb og utdanning

Folkehøgskolene forbedret sin kommunikasjon ved å forstå unges behov

Gjennom etnografi, digitale chats og en kvantitativ undersøkelse kartla vi holdninger, drivere, barrierer og motforestillinger blant de unge til å gå på folkehøgskole
Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil diskutere om dette eller lignende kundecase kan være til inspirasjon for løsninger på dine egne innsiktsbehov. Vår kontakperson er
Lykke Vibeke Bjørnøy
Utfordringen

Folkehøgskolene ønsker å forstå hvordan ungdom opplever dem etter nedgang i søkertall

Folkehøgskolene har som visjon å treffe hele Norges befolkning. De ulike skolene rundt om i landet har et stort mangfold av linjer som tilbyr ungdom å fordype seg i ulike tema som interesserer dem.

Etter nedgående søkertall var det behov for å forstå hvordan dagens unge opplever Folkehøgskolene. De ønsket å forstå holdninger, barrierer, rykter og eventuelle motforestillinger knyttet til det å være elev på disse skolene. I tillegg har de unge de siste årene opplevd en pandemi og en usikker verdensfred. Hvordan påvirker dette fremtidsutsikter og hva slags muligheter de unge opplever at de har?

løsningen

Gjennom etnografi, digitale chats og en kvantitativ undersøkelse kartla vi holdninger, drivere, barrierer og motforestillinger blant de unge til å gå på folkehøgskole

Opinion gjennomførte en undersøkelse kombinert av kvalitativ og kvantitativ metode. Den kvalitative delen bestod av 24 etnografiske intervjuer og 4 digitale chats med ungdom på videregående skole.

Moderatorer fra Opinion møtte de unge i deres naturlige miljø – utenfor videregående skoler, på kjøpesentre, bibliotek og andre steder unge er til stede. Digitale chats er en velegnet metode for unge respondenter. De er godt vant med og trives med denne kommunikasjonsmåten.

Innsikten fra de kvalitative samtalene ble brukt til å utvikle noen hypoteser som kunne testes kvantitativt. Denne undersøkelsen ble gjennomført i et landsrepresentativt befolkningsutvalg i alderen 17 til 20 år.

resultatet

Folkehøgskolene har gjort større endringer i kommunikasjon og markedsføring etter funn fra undersøkelsen

Folkehøgskolen har fått bekreftet en del hypoteser de allerede hadde fra tidligere. De har nå hatt muligheten til å gjennomføre større endringer i kommunikasjon og markedsføring, som ellers hadde vært vanskelig å få gjennomført uten en ordentlig verifisering i funnene.

Vi fant at dagens unge opplever et stort press i hverdagen, spesielt knyttet til skole og karakterer. De ønsker et avbrekk etter videregående, men føler at de egentlig burde bruke tiden sin fornuftig. Det oppleves som viktig å komme seg raskt ut i utdanning, lære eller jobb for å sikre seg en stabil og trygg fremtid. FHS oppleves som et sted for å få et avbrekk og for de som ikke klarer å bestemme seg for hva de vil. Dette kommer i kontrast med ambisiøse fremtidsplaner.  

Det kom tydelig frem at utvalget hadde svært varierende førstehåndskunnskap om hva FHS faktisk er. Flertallet uttrykte stor usikkerhet knyttet til hva et slikt år kunne innebære for dem. Dette gjorde også at flere baserte seg på rykter og innhold fra sosiale medier når de uttrykte holdningene sine til tilbudet. FHS oppleves å være for en spesiell type ungdom – den friluftsglade, den med spesielle interesser eller de som ønsker å utvide det sosiale nettverket sitt.

FHS er godt synlige på sosiale medier, og spesielt TikTok. Her regjerer private kontoer og emneknagger som speiler et negativt inntrykk av skolene. Dette ble for mange den eneste inngangen til kommunikasjon om FHS.

Vil du vite mer om dette caset eller diskutere dine egne utfordringer? Ta kontakt med:
Lykke Vibeke Bjørnøy
Senioranalytiker og fagsjef for kvalitative metoder
lykke@opinion.no