Nyhet
26.4.2024
26.4.2024

CCI april 2024: Nedgang fra forrige måned

Dette er en kommentar skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Dette er en analyse skrevet av
Henrik Høidahl
Seniorrådgiver og fagsjef
Etter flere måneder med vekst går CCI ned fra -13,2 poeng forrige måned til -15,1 poeng i april 2024. Dette er tilsvarende nivå som i februar måned på -15,4 poeng.

Etter tre måneder på rad med stigende forbrukertillit, bremser veksten i tillit til egen og landets økonomi opp i april. Forbrukertillitsindeksen (CCI) er nå på minus 15,1 poeng, viser aprilmålingen til Opinion. Den er omtrent på samme nivå som i februar, men 1,9 poeng lavere enn i mars. Endringen fra mars til april er ikke statistisk sikker. Mens gjennomsnittet av CCI-målingene de fire siste månedene i fjor var på minus 23,2 poeng, er det på minus 15,5 poeng etter årets fire første måneder. Framgangen over tid har vært tydelig.

- Det er en forsiktig optimisme i befolkningen. Men til tross for lysere økonomiske utsikter og sannsynlighet for økt kjøpekraft i år, er det fortsatt mange som ser mørkt på situasjonen både i dag, sammenlignet med for ett år siden, og de kommende 12 månedene, sier Henrik Høidahl, fagsjef for politikk og samfunn i Opinion.

- Indikatoren knyttet til husholdningens økonomiske situasjon i dag, sammenlignet med for 12 måneder siden, er den svakeste av de fire indikatorene som utgjør forbrukertillitsindeksen. Det har den vært siden høsten 2022, da den overtok denne posisjonen fra indikatoren knyttet til troen på landets økonomi om 12 måneder. I et og et halvt år er det et flertall i befolkningen som har oppgitt at husholdningens økonomiske situasjon i dag, sammenlignet med for 12 måneder siden, har vært dårligere, sier fagsjefen.

- Framtidstroen har derimot økt markant siden i fjor høst. De tre siste månedene er det omtrent like mange som svarer bedre som dårligere på hvordan de tror husholdningens økonomi vil være om 12 måneder, sier Henrik Høidahl.

- Pilen har derimot pekt i positiv retning de siste månedene. Andelen som oppgir at situasjonen er litt eller mye dårligere var 60 prosent i januar, mot 52 % i april. Den var på sitt høyeste i januar og februar i fjor, da 64 prosent oppga at sitasjonen var litt eller mye dårligere, sammenlignet med året før. Det er fortsatt et klart mindretall, 14 prosent, som oppgir at den er litt eller mye bedre. Til sammenligning var det under «koronaåret» 2021 i gjennomsnitt 26 prosent som sa husholdningens økonomiske situasjon var litt eller mye bedre, sammenlignet med året før, mens et flertall oppga at den var uendret.

- Framtidstroen har derimot økt markant siden i fjor høst. De tre siste månedene er det omtrent like mange som svarer bedre som dårligere på hvordan de tror husholdningens økonomi vil være om 12 måneder. Sist det var en balanse var i februar 2022, målingen før Russlands fullskalainvasjon av Ukraina. Da forbrukertillitsindeksen nådde sitt bunnpunkt i oktober 2022 var det 51 % som trodde at økonomien ville være dårligere om ett år, mens kun 13 % trodde den ville være bedre, påpeker Henrik Høidahl i Opinion.

Les mer om forbrukertillitsindeksen (CCI) og se tidligere målinger og historisk data her.

Undersøkelsen er gjennomført 9. – 15. april i et landsrepresentativt utvalg på 1041 personer over 18 år. Neste CCI-måling publiseres fredag 31. mai.

Om CCI:

ConsumerConfidence Index Indeksen (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit. Det brukes i alle EU-land.

Beregningsmetode:

CCI er et gjennomsnitt avforbrukernes vurdering av 1) husholdningens økonomi nå og 2) om 12 måneder, forventninger til 3) landets økonomi om 12 måneder og 4) husholdningens kjøp av større forbruksgoder om 12 måneder.

Hver delindeks er slik at tallet er 100 hvis alle venter sterk positiv endring, og minus 100 hvis alle venter sterk negativ endring. Hvis alle venter ingen endring blir tallet lik 0. Med CCI over 0, kan vi si at forbrukerne i overveiende grad venter sterkere økonomi. Hvis CCIer under 0, venter de i overveiende grad svakere økonomi.

ForbrukerMeteret™:

ForbrukerMeteret™ kjøres månedlig som en web-omnibus og kartlegger forbrukernes tillit og forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsmarkedet, planer for forbruk og sparing og andre spørsmål knyttet til forbruk og økonomi. Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer).